Evropski ženski lobi dao predlog kako seksualno obrazovanje uvrstiti u škole

Evropski ženski lobi dao predlog kako seksualno obrazovanje uvrstiti u škole

Evropski ženski lobi izdao je publikaciju o važnosti seksualnog obrazovanja u svim evropskim zemljama. Cilj ovog obrazovanja je da obezbedi sigurne, neprisilne, ravnopravne i obostrano zadovoljavajuće seksualne odnose i veze za sledeće generacije. Ključno je da svaka devojčica i svaki dečak budu osnaženi i bezbedni tako što će seksualno obrazovanje imati u srednjoškolskim danima i naučiti dobre i loše oblike ponašanja u vezi.

Evropski ženski lobi navodi da su za ovu temu ključni Standardi o seksualnom obrazovanju u Evropi koje je izdala Svetska zdravstvena organiazcija – Evropa BzgA – Centar za zdravstveno obrazovanje (2010). U ovom dokumentu se nalaze bazične preporuke o seksualnom obrazovanju.

“EŽL smatra da je ključno ovom diskursu pridodati i feminističku perspektivu usled totalnog manjka ili nedovoljnog naglaska na feminističko stanovište u pomenutim internacionalnim standardima i pravilnicima, kao i zbog nedosledne implementacije istih u praksi”, stoji u uvodu publikacije.

Izveštaj se bavi brojnim podtemama u okviru seksualno obrazovanje, ali i daje predloge na nacionalnom i internacionalnim nivou koji uključuju promene u pravnim okvirima i kurikulumima.

Feminističko seksualno obrazovanje je važno kako bi društvo napredavalo, ali je važno i da sagledamo pravne okvire i prilagodimo ih svim državama.

Publikaciju je preveo Autonomni ženski centar i ona je dostupna na ovom linku.


Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje Mogu da neću…